Author: admin

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2559

 

คณะผู้บริหารและพนักงานช่วยกันเข้าเวรหน้าองค์การบริหานส่วนตำบลบ้านยาเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

p391 p392 p393 p394 p395

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด 2559

คณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ร่วมเดินรณรงค์ ต่อต้านปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่อำเภอหนองหาน

1 2 3 4 5 6 7

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย 2559

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยซึ่งพื้นที่ อบต.บ้านยา ได้เกิดวาตภัย 4 รอบ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นที่เรีบยร้อย

1

2

3

4

5

6