ข้อมูลหมู่บ้าน

 จำนวนหมู่บ้าน

                                 หมู่ที่  1     บ้านยา

                                 หมู่ที่  2     บ้านหนองผือ

                                 หมู่ที่  3     บ้านธาตุ

                                 หมู่ที่  4     บ้านหัน

                                 หมู่ที่  5     บ้านดอน

                                 หมู่ที่  6     บ้านโนนตูม

                                 หมู่ที่  7     บ้านโนนธาตุ

                                 หมู่ที่  8     บ้านหนองบ่อ

                                 หมู่ที่  9     บ้านยา

 ประชากร 

จำนวนครัวเรือน           1,038         ครัวเรือน

ประชากรทั้งสิ้น            5,379         คน

แยกเป็น        ชาย       2,717          คน

หญิง      2,662          คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย       270             คน/ตารางกิโลเมตร