ลักษณะที่ตั้ง

 • ที่ตั้ง
  ตำบลบ้านยาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี การปกครองแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองหาน ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 26 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
  ทิศเหนือ จรด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
  ทิศใต้ จรด ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
  ทิศตะวันออก จรด ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ทิศตะวันตก จรด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • เนื้อที่
  ตำบลบ้านยามีเนื้อที่ทั้งหมด 19.89 ตารางกิโลเมตร สภาพเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินส่วนใหญ่มีปัญหาคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
 • สภาพภูมิประเทศ
  สภาพภูมิประเทศตำบลบ้านยา เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร
 • จำนวนหมู่บ้าน
  หมู่ที่ 1  บ้านยา
  หมู่ที่ 2  บ้านหนองผือ
  หมู่ที่ 3  บ้านธาตุ
  หมู่ที่ 4  บ้านหัน
  หมู่ที่ 5  บ้านดอน
  หมู่ที่ 6  บ้านโนนตูม
  หมู่ที่ 7  บ้านโนนธาตุ
  หมู่ที่ 8  บ้านหนองบ่อ
  หมู่ที่ 9  บ้านยา
 • ประชากร
  จำนวนครัวเรือน 1,038 ครัวเรือน
  ประชากรทั้งสิ้น 5,379 คน
  แยกเป็น ชาย 2,717 คน
  หญิง 2,662 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 270 คน/ตารางกิโลเมตร