ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

 การคมนาคม
         มีถนนติดต่อกับอำเภอ1เส้นทาง ระยะทางจากตำบลถึงอำเภอ 26 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางทั้งหมด การติดต่อกับอำเภอส่วนมากใช้รถมอเตอร์ไซค์ สามล้อเครื่อง รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 การโทรคมนาคม

       โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง
 การไฟฟ้า

       จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   9   แห่ง
       จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,038   ครัวเรือน
 แหล่งน้ำธรรมชาติ

       ลำน้ำ ,ลำห้วย   5   สาย
       หนอง   9   สาย
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       ฝาย/พนังกั้นน้ำ/ทำนบ   8   แห่ง
       บ่อน้ำตื้น   –   แห่ง
       บ่อบาดาล   3   แห่ง
       ประปาหมู่บ้าน   2   แห่ง