ลักษณะเศรษฐกิจ

 อาชีพ

       อาชีพรับจ้าง   7   %
       อาชีพค้าขายและรับราชการ   5   %
       อาชีพการเกษตร   88   %
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

       ปั๊มน้ำมัน   2
       โรงสี   13
       ร้านอาหาร   3
       ร้านค้า   41
       ร้านซ่อม   3
       โรงย้อมผ้า   6
       ร้านเสริมสวย   1
       ร้านขายเฟอร์นิเจอร์   1
       โรงฆ่าสัตว์   –