คณะผู้บริหาร

 

  Untitled

ชื่อ : นายบัวจันทร์ ศรีบุญ
ตำแหน่ง : นายก อบต.บ้านยา

 
Untitled1

ชื่อ : นายวิรัช เทพภูมี
ตำแหน่ง : รองนายก

  Untitled132

ชื่อ : นายสุพัฒน์ โพธิดงแคน
ตำแหน่ง : รองนายก

 

.3

ชื่อ : นางจริญญา สาไพวัน
ตำแหน่ง : เลขานายก