สมาชิกสภา

1ชื่อ : นายยุรนันท์ แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง : ประธานสภาอบต.บ้านยา

2
ชื่อ : นายวีระพันธ์ คำคูณ
ตำแหน่ง : รองประธาสภาอบต.บ้านยา

ชื่อ :
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาอบต.บ้านยา

2
ชื่อ : นายคำบอน เข็ดคม
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.1
 
ชื่อ : นางสุมณทา สารธิยากุล
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.1


ชื่อ : นายประดิษฐ์ ก้อนแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.2


ชื่อ : นายวิชัย สมบัติกำไร
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.2
2
ชื่อ : นายคำบอน เข็ดคม
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.1
 
ชื่อ : นายบัวสา สุขเสริม
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.3

ชื่อ : นายสมเกียรติ ศรีบุญ
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.4

ชื่อ : นายบัวสา สุขเสริม
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.3

ชื่อ : นายทรงวุฒิ ดุลยลา
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.5

ชื่อ : นายสำลี มีแสง
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.6

ชื่อ : น.ส.กรรธิมา สมบัติ
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.6

ชื่อ : นายเรวัตร สุวรรณ
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.7

ชื่อ : นายจิรศักดิ์ ประไพชาติ
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.7

ชื่อ : นายโอภาส ดาริวงษ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.บ้านยา หมู่.8

ชื่อ : นางแฉล้ม จันดาเรือง
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.8

ชื่อ : นายสุเวส พันธ์วงศา
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.9

ชื่อ : นายสุวัฒน์ พิณพิมาย
ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.บ้านยา หมู่.9