หัวหน้าส่วนราชการ

 3

นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.บ้านยา

3

นายยืนยง มะยุโรวาท
รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางบุณยาพร คำวงศ์ปิน
ผู้อำนวยการกองคลัง