หัวหน้าส่วนราชการ

IMG_044225

พ.จ.อ.สุรยุทร   ศรีษะ
ปลัด อบต.บ้านยา

IMG_0599542นางสาวนพรัตน์   หาญนาดี
รองปลัด อบต.บ้านยา

 

IMG_0425210

นางสาวพณาวรรณ์   คำคูณ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

1

นางบุณยาพร คำวงศ์ปิน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

IMG_06056552632

นางสาวศิรินทร  เพิ่มพันธุ์วิทยา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

ผู้อำนวยการกองช่าง