หัวหน้าส่วนราชการ

 

พ.จ.อ.สุรยุทร   ศรีษะ
ปลัด อบต.บ้านยา

 

นางสาวนพรัตน์   หาญนาดี
รองปลัด อบต.บ้านยา

นางบุณยาพร คำวงศ์ปิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง