เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด

IMG_0425210

ชื่อ : นางสาวพณาวรรณ์   คำคูณ
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

IMG_0599542
ชื่อ : นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

 
ชื่อ : นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม


ชื่อ : นางเพชร ลาแสดง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
ชื่อ : นางสาวพณาวรรณ์ คำคูณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด


ชื่อ : จ่าเอกนิรุจน์ ทรัพย์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


ชื่อ : นางสาวสาวิตา พรหมภารักษ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นางอริสา แสงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
 
ชื่อ : นางสาววิลัยลักษณ์ ศิริจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

ชื่อ : นางพิสมัย สีแสด
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ ยังสีนาค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ โลมาสา
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
ชื่อ :นางสาวอ้อยทิพย์  พรมมา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ : นางสาวจิรัชยา หลักบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
ชื่อ :นางสาวกนกพร  อังคพนมไพร
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ชื่อ : นายเกรียงไกร ชุมพลวงค์
ตำแหน่ง : นักกาารภารโรง
ชื่อ : นายธวัชชัย คำคูณ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

ชื่อ : นายนรอง ศรีฉันท์
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

ชื่อ : นางเพ็ญจิตร พลจัตุรัส
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
ชื่อ : นางสาววิระญา  คำคูณ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
ชื่อ : นางสาวมยุรีย์  ตระกูลสะอาด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายพินธิกรณ์  ตรีสูนย์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ