เจ้าหน้าที่กองคลัง

 1

ชื่อ : นางบุณยาพร คำวงศ์ปิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

 

ชื่อ : นางศศินันท์ พงศ์ณัชฌาพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

ชื่อ : นางสาวชุติกาญจน์ วิเศษฐี
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

ชื่อ : นางนิภาภรณ์ กะสมรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ชื่อ : นางสาวสาวิตรี วันทาวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

ชื่อ : นางสาวชรินทร์พร วิเศษฐี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

 

ชื่อ : นาง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

 

ชื่อ : นางสาว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

 

ชื่อ : นางสาว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน