เจ้าหน้าที่กองช่าง

ชื่อ : –
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อ : นายธนพล  โภคสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

ชื่อ : นายพลวัฒน์ ใจซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

ชื่อ : นายภควัต  พลราชม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า