สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

       สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ

 • งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  – งานสารบรรณ
  – งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  – งานบริหารงานบุคคล
  – งานเลือกตั้ง
  – งานตรวจสอบภายใน
  – งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
  – งานการประชุม
  – งานอำนวยการและประสานราชการ
  – งานติดตามผลการปฏิบัติ
  – งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  – งานเลือกตั้ง
  – งานข้อมูลการเลือกตั้ง
  – งานชุมชนสัมพันธ์
  – งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  – งานสนับสนุนและบริการ
  – งานอำนวยการ
  – งานป้องกัน
  – งานช่วยเหลือฟื้นฟู
  – งานกู้ภัย
 • งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  – งานนโยบายและแผนพัฒนา
  – งานวิชาการ
  – งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
  – งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  – งานงบประมาณ
 •  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  – งานกฎหมายและนิติกรรม
  – งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
  – งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  – งานระเบียบการคลัง
  – งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 •  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  – งานสวัสดิการสังคม
  – งานพัฒนาชุมชน
  – งานจัดระเบียบชุมชน
  – งานสังคมสงเคราะห์
  – งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
 •  งานการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ
  – งานส่งเสริมการเกษตร
  – งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

S__11206668