ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

           ส่วนโยธา  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ  อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน  คือ

  งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานก่อสร้างและบูรณะถนน
– งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
– งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
– งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
– งานวิศวกรรม
– งานประเมินราคา
– งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
– งานออกแบบ

 งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา
– งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
– งานระบายน้ำ
– งานจัดตกแต่งสถานที่

 งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสำรวจและแผนที่
– งานวางผังพัฒนาเมือง